Galgebakken i Nordborg lå i gammel tid på ejendommen Fægtenborgs marker syd for byen, på det sted der i dag hedder Rytterhaven 9. Her blev de mennesker der havde begået en ugerning henrettet ved halshugning og lagt på hjul og stejle eller ved hængning.
Henrettelse ved halshugning blev i 1700-tallet betragtet som en ærlig straf, og liget kunne begraves i indviet jord, hvorimod hængning blev betragtet som en uærlig død.

Dødsstraffen, der var lovens strengeste straf, blev afskaffet i Danmark med straffeloven af 1930. Den sidste henrettelse i Danmark skete i 1892.


Kort over galgernes placering

På dette gamle kort over Nordborg amt og Nørre Herred ses hvor galgebakken har været.  

*********


1663       I 1663 blev ungkarl Jes Christensen henrettet for sin udåd og han blev lagt på hjul og stejle. Dette blev indskrevet i Nordborg kirkebog og ses i opslag 439.

Han var ifølge Havnbjerg kirkebog født i Elsmark i november 1634 og han blev dermed kun 29 år. Præsten har bogens side tegnet noget der kan ligne hjul og stejle.

1663KB439

Dom. 11 p.Trin. Mandagen begrafuet Herman Brychmans Datter Eleonora her i Byen, som blef ombracht och aflifuet udi Søen til Norburg oc laae der i 8 Dage før de fant hende, hendis ombringer var en Ungkarl ved Nafn Jes Christenβen, fød i Elβmark oc prædicket ofver hende i Kircken hora 2 pomeridiam. æt 29. Text Gen: 4, 8 ”om Abels Mord”. – Torsdagen blef Jes Christenβen fød i Els-marck udført till Gallin oc hans Krop blef lagt paa en Steile oc hans Hofuet satt paa Stagen, fordi hand ombragte Hermans Brychmans Datter Eleonora udi Norburgs Søe oc blef icke funden førend paa den 8de. Dag. Gud hafue hans Sjel, oc bevar en huer Christen Moders Barn fra Saadan forsmedelig død for Chri. skyld.
1665       I 1665 blev Henrik Handskemager i Nordborg henrettet for sin udåd. Han havde kun 14 dage før fået døbt sin lille søn Lauritz i Nordborg kirke. I Nordborg kirkebog har præsten tegnet en mand liggende under en galge. (set i opslag 458.)

1665KB458

Torsdagen d. 3die. Aug. bleff Henrick Handskemagger halβhugget oc lagt under Gallien, fordi hand bestall oc røfuet Blocken udi Kircken, som de Armes penge blefue samlet udi, oc fulde Caplan Hr. Niels ham til rettesteden oc berettede hannem. Par est fortuna labori. Als wir thun, so Kriegen wir Lohn.
1680       I 1680 blev Thomas Smed henrettet for sin udåd. Dette er indskrevet i Nordborg kirkebog i opslag 65.

1680KB65

Mandagen d. 7de. Junii blef Thomas Smid halβhuggen for Peder Stöds Dör, fordi hand skulle hafue taget Ellen Kaalmos, en Krybbel med vold. Gud trøste og naade den, som kommer i vaade!
1681       I 1680 blev Magdalena Jacobsdatter henrettet for sin udåd. Dette er indskrevet i Nordborg kirkebog i opslag 78.

1681KB78

Dom 10 p. Trin Augustus som vaar Lauritz Dag blef Magdalena Jacobs Daatter, med tilnafn Buch, halβhuggen for Peder Stödts Dør, fordi hun myrde hendes Barn, hvilcket hun begraf i Peder Stöds Kjelder, eftersom hun same Steds tjente, oc udlagde Hans Rudolph Stödt til Barnefader. Gud med sin K. Aand opliuβe os oc bevare os fra Skam oc Laster for Christi skyld!til top
Document made with KompoZer
www.jessenb.dk